Návštěvní řád koupaliště

I. VSTUP DO PROSTOR AREÁLU

1. Vstup je povolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou lze zakoupit v pokladně.

2. Návštěvník je povinen kdykoliv na požádání předložit platnou vstupenku odpovědnému pracovníkovi areálu.

3. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let.

II. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU

1. Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osob postižených nakažlivou infekční chorobou, které jsou od rodiny izolovány, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, osoby s kožními parazity, vyrážkami a obvazy na těle a rovněž osoby nečisté, v nečistém oděvu a zahmyzené.

2. Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.

3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

4. Návštěvník je povinen kdykoliv na požádání předložit platnou vstupenku odpovědnému pracovníkovi areálu. V případě, že návštěvník se neprokáže platnou vstupenkou, odpovědný pracovník je oprávněn vykázat návštěvníka z prostor areálu koupaliště.

5. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu.

6. V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.

7. Na koupaliště je zákaz vstupu se zvířaty.

III. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

1. Návštěvníci areálu musí používat vlastní plavky, které musí být čisté.

2. Návštěvníci se smějí svlékat a oblékat jen v místech k tomu určených – tj. převlékacích kabinkách, které jsou umístěny v prostorách areálu.

3. Doporučuje se nebrat na koupaliště cenné věci a větší obnosy peněz.

4. Neplavci se smí koupat pouze ve vyhrazených prostorech.

5. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou.

6. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.

7. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním a chováním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.

8. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.

9. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto návštěvního řádu.

IV. V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO:

1. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.

2. Koupat v oděvech nevhodných ke koupání včetně spodního prádla.

3. Skákat do bazénu z důvodu nízké hloubky bazénu.

4. Bezdůvodně volat o pomoc. Vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních a provozních důvodů.

5. Plivat na podlahy a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky a znečišťovat prostory areálu.

6. Kouřit v prostorách bazénu, brát s sebou ostré předměty, skleněné jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění.

7. Svévolně přemísťovat zařízení a instalovaný nábytek.

8. Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující tomuto návštěvnímu řádu, ničit vybavení areálu a plýtvat vodou.

9. Do prostoru bazénu, brodítka je přísný zákaz vstupu se žvýkačkou, jídlem, či nápoji.

10. Do prostoru brodítka je povolen vstup pouze malým dětem do věku 6- ti let s doprovodem rodičů.

11. V areálu je zakázáno požívat alkoholické nápoje mimo 10° pivo.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Před opuštění areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.

2. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.

3. Za zajištění první pomoci v areálu a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.

4. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně podřizuje dodržování všech ustanovení tohoto návštěvního řádu.

 

V Brně, dne 1.6.2020

Zpracoval a schválil: WAGNER WATER TECHNOLOGY a.s., U Leskavy 737/24, Brno 625 00, IČ: 29373620